در باره ما

Sub-categories : همکاران (2/0)
 • اعتقاد نامه

  Voting
  (12 votes)
  Hits 8080 views
  سیستم آموزه ها و باورهای سازمان جوانان ایرانی مسیحی بر اساس اعتقادنامه وست مینیستر بنا نهاده شده است. اعتقادنامه وست مینیستر معتقد به الهیاتی است که می توان آن را جامع، انجیلی و ریفورمد (اصلاح یافته) نامید.

  الهیات آن "جامع" است به این جهت که باور تاریخی میسحیت راستین را مانند اعتقادنامه رسولان و شوراهای کلیسایی هزاره اول مانند، شورای نیقیه، کلسدان، کنستانتونوپیل و غیره را می پذیرد. آموزه های جامعی مانند تثلیث، الوهیت مسیح، کفاره مسیح، و سایر آموزه هایی که اساس مسیحیت تاریخی است جز اصول اعتقادی آن می باشد.

  الهیات این سازمان "انجیلی" می باشد، زیرا که پروستانیزم تاریخی و آموزه های اساسی آن را مانند: سولا سکریپتورا (تنها کتاب مقدس) سولا فیده ( تنها ایمان) تایید میکند. سولا سکریپتورا اعلام می کند که کتاب مقدس، الهام خدا است و مصون از خطا، بدون اشتباه بوده و یگانه مکاشفه مکتوب است که ایمان مسیحی و زندگی جماعت کلیسایی را جهت می دهد. سولا فیده اشاره به آموزه پارسایی (عادل شمرده شدگی) توسط ایمان می کند. خدا توسط فیض رایگان خود پارسایی مسیح را به ایماندار می بخشد. یگانه اساس پارسایی ایماندار، شایستگی و کارهای نیک عیسی است که بحساب شخصی ریخته می شود که به وی اعتماد می کند. هرچند کارهای نیکو الزامأ و فورأ در زندگی شخص پارسا مشهود می باشد، اما این اعمال نقشی در پارسایی وی ندارند.

  الهیات این سازمان در کنار جامع و انجیلی بودن آن "اصلاح یافته" نیز است، زیرا که الهیات اصلاحگرانی چون لوتر، کالوین و ناکس توسط این سازمان پذیرفته شده است. الهیاتی که از سایر فرقه های پروتستان قابل تشخیص می باشد.

  الهیات ریفورمد (اصلاح یافته) توجه و تاکید خاصی بر آموزه خدا که تعلیم مرکزی و محوری خداشناسی آن است، دارد. به بیانی دیگر الهیات ریفورم خدا محورانه است. عهدی که خدا بر اساس فیض خود با انسان بسته است ساختار این خداشناسی می باشد.

  پنج نکته تاریخی کالونیزم، الهیات ریفورمد را از سایر فرقه ها متمایز می سازد. لازم به یادآوری است که این پنج نکته تمامیت الهیات ریفورمد را در بر نمی گیرد.

  این پنج نکته از این قرارند:

  • • تباهی کامل
  • • برگزیدگی بدون شرط
  • • کفاره محدود
  • • فیض غیرقابل مقاومت
  • • امنیت نجات


  تباهی کامل در مورد فساد و تباهی ذات انسان پس از سقوط اشاره می کند. تباهی او بقدری جدی و اساسی است که گناه در تمامیت انسان رخنه کرده، او وارد وضعیتی می کند که اکنون انسان طبیعتأ از لحاظ روحانی مرده محسوب شده و با خدا دشمن می باشد. در نتیجه اراده انسان در اسارت گناه رفته و قابلیت او را برای یک زندگی خدامحورانه گرفته است. او قدرت تغییر خود را نداشته و ایمان وی بدون نوزآیی که خدا توسط کار الهی روح القدس در شخص بوجود می آورد کارآیی ندارد.

  برگزیدگی بدون شرط به کار مختارانه خدا اشاره می کند، که خدا از ازل فیض نجات بخش خود را به گروهی مشخص که برگزیده هستند می بخشد. این بخشش و نجات بر اساس اراده نیکوی خدا بوده و بر اساس پیش دانی وی از اعمال ، عکس العمل آدمی نمی باشد. این برگزدیگی بطور کلی مختارانه بوده و علت آن را نباید در برگزیدگان و کارها و ذات مستعد آنها جستجو کرد. روح القدس برگزیدگان را به نجات رهنمود می سازد و ایشان فیض مخصوص را از خدا دریافت می کنند. کسانی که جزو برگزیدگان نیستند بجای فیض مخصوص، فیض عام را دریافت کرده و در حق ایشان بی عدالتی انجام نمی شود بلکه با دریافت مجازات گناهان خود عدالت در حق ایشان انجام می گیرد.

  کفاره محدود به این معنی است که هرچند ارزش کار مسیح و کفاره مسیح برای نجات تمام جهان کفایت کرده و در دسترس همه کسانی است که توبه می کنند، اما تنها در زندگی برگزیدگان موثر می باشد. این بدان معنی است که نقشه ازلی و ابدی نجات خدا، برای فدیه برگزیدگان طراحی شده است و رد کردن این نجات توسط کسانی که برگزیده نیستند نقشه نجات خدا را بی ثمر و باطل نمی گرداند. به این ترتیب تمام کسانی که کفاره مسیح برایشان از پیش طراحی شده است نجات می یابند.

  فیض غیرقابل مقاومت به فیضی اشاره می کند که باعث نوزآیی می گردد. نوزآیی که در درون برگزیدگان بوقوع پیوسته آنها را به خدا متصل کرده آنها را از مرگ روحانی به حیات روحانی انتقال می دهد. نوزآیی به اختیار و اقتدار الهی انجام شده و یکطرفه انجام می پذیرد. فیض نجات بخش همیشه موثر بوده و به همکاری شخص بستگی ندارد، به عبارت دیگر، کسانی که تولد تازه می یابند، ایمان نجات بخش را دریافت می کنند، زیرا خدا اراده آنها را که علیه خدا عمل می کند ، شفا می بخشد و شخص آزادانه به سوی مسیح باز می گردد.

  امنیت نجات به معنی آن است که آنهایی که حقیقتا تولد تازه یافته اند، هرگز نجات خود را از دست نمی دهند. آنها ممکن است که در وسوسه ها متعدد و گوناگونی گرفتار آیند و از لحاظ روحانی تضعیف گردند و یا حتی در گناهان اساسی و بزرگی سقوط کنند اما هرگز کاملآ و نهایتأ در آن باقی نخواهند ماند. زیرا که خدا توسط فیض خود آنها را حفظ می کند. شفاعت مسیح برای برگزیدگان تا ابد موثر می باشد.

  این خلاصه ای از مطالبی است که در اعتقاد نامه وست مینیستر درج گشته است. تعهد به این اعتقادنامه برای اعضای وب سایت و کلیسای اینترنتی اجباری نمی باشد، اما پذیرش این اعتقادنامه برای مدیران و کارکنان این سازمان الزامی است.

  یگانه های اصلاحات پروتستان

  تنها کتاب مقدس

  کتاب مقدس یگانه مکاشفه مکتوب است که وجدان یک ایماندار باید کاملأ بدان متعهد باشد.

  تنها ایمان

  پارسایی تنها بوسیله ایمان است. کارهای نیکو و پارسایی مسیح توسط ایمان که در ایماندار نهاده می شود تنها اساس پذیرش در حضور خدا و بخشش گناهان می باشد.

  تنها مسیح

  مسیح یگانه متوسطی است که از طریق وی شخص فدیه داده می شود.

  تنها فیض

  نجات ما بر اساس فیض خدا که در درون ما است می باشد.

  تنها جلال خدا

  جلال تنها ازآن خدا است.


  آمین

  Categories در باره ما

  س...

 • در باره ما

  Voting
  (1 vote)
  Hits 6799 views
  سازمان جوانان ایرانی مسیحی سازمانی مسیحی، غیر انتفاعی و مستقل بوده و هدف از تاسیس این سازمان، تعلیم و تجهیز کلیسای ایران و بشارت انجیل نجات بخشی عیسی مسیح به فارسی زبانان می باشد. که جهت رشد و تعلیم کلیسای ایران و بشارت انجیل نجات بخش مسیح به فعالیت مشغول می باشد. این سازمان از خادمین داوطلبی که وقت و توانایی های خود را بصورت رایگان در راستای اهداف این سازمان صرف می کنند، تشکیل شده است.

  مدیران:

  • ادوین کشیش آبنوس

  •امیل بدرویا

  Categories در باره ما

  س...

 • ماموریت ما

  Voting
  (5 votes)
  Hits 7162 views

  اهداف

  سازمان جوانان ایرانی مسیحی سازمانی مسیحی، غیر انتفاعی و مستقل بوده و هدف از تاسیس این سازمان، تعلیم و تجهیز کلیسای ایران و بشارت انجیل نجات بخشی عیسی مسیح به فارسی زبانان می باشد برای دست یافتن به این مهم، سازمان جوانان ایرانی مسیحی با طرح و اجرای پروژه های گوناگونی که در مقاطع و دسته های متعددی برنامه ریزی می شوند به این امر مشغول می باشد.

  فعالیتهای این سازمان به بخشهای ذیل تقسم می گردد:

  • کلیسای اینترنتی
  • وب سایت
  • بشارت
  • انتشارات
  • صوتی
  • تصویری
  • میزگرد رادیوی


  کلیسای اینترنتی

  این سازمان با برپایی کلیسای مجازی، مکان و فرصتی را برای ایمانداران داخل و خارج ایران تهیه می کند که بتوانند در جلسات عبادتی و تعلیمی کلیسا از راه دور بصورت مجازی شرکت کنند. این خدمت که در سال 2002 آغاز گشت، اکنون بیش از 3000 نفر عضو را خدمت کرده، جلسات متعددی را برای شرکت کنندگان تهیه می کند.

  بسیاری از ایمانداران که به دلایل گوناگونی چون، عدم وجود کلیسای محلی در مکان سکونت شخص، وجود جفاها و فشارهای جامعه، مسافتهای طولانی برای تردد به کلیسا، عدم وجود کلیسای کارامد و سالم، قادر به شرکت در جلسات کلیسایی و عبادتی نیستند، اکنون قادر هستند که از این فضای مجازی بهره جسته، مرتبآ هر هفته در جلسات کلیسای اینترنتی شرکت کنند.

  این کلیسا که دارای تارنمای مخصوص خود است، که موعظات و تعالیم ارائه شده در این کلیسا را در اختیار سایر کاربران نیز قرار می دهد. لطفآ برای اطلاعت بیشتر در مورد این خدمت از وب سایت مربوطه بازدید فرمایید.


  وب سایت

  وب سایت تبدیل به یکی از جامعترین و گسترده ترین وسایل ارتباطات و انتقال اطلاعت در دنیا گشته است. سازمان جوانان ایرانی مسیحی نیز از این تکنولوژی نوین برای انتشار تعالیم کلام و بشارت و خبر خوش انجیل بهره جسته، با برپایی وب سایتهای متعددی سعی بر ایجاد مکانی کرده است تا ایمانداران برای دسترسی به منابع مسیحی از آنها یاری جویند. آرشیو اطلاعتی غنی که از دروس صوتی، تصویری و نوشتاری تشکیل شده است، به کاربرارن این فرصت را می دهد تا تمام نیازهای خود را برای پژوهش، تحقیق و تعلیم ایمان مسیحی در یک مکان رفع نمایند. آرشیوی که این سازمان بصورت الکترونیکی در اختیار کاربران قرار می دهد یکی از بزرگترین و متنوعترین منابع مسیحی است که با پشتیبانی خادمین و معلمین بسیاری تهیه گشته است.


  انتشارات

  مدیران این سازمان معتقد هستند که برای انتشار ایمان مسیحی و تعالیم صحیح کتاب مقدسی باید از هر گونه متوسطی سود جسته آن را در راستای خدمات کلیسایی بکار گرفت. ترجمه متون، انتشارات مقاله، نگاشتن کتب بخشی از خدمت این سازمان می باشد. کاربران و دانشجویان کلام خدا قادر هستند که جزوات نوشتاری مربوط به بسیاری از دروس ارائه داده شده در تارنمای این سازمان را دریافت کرده، از آنها برای خدمات شخصی و کلیسایی خود استفاده نمایند.


  دروس صوتی

  این سازمان با ارائه بالغ بر 1000 درس بشکل صوتی، تعالیم کتاب مقدس را در اختیار کاربران و دانشجویان کلام قرار می دهد. این تعالیم که موضوعات متنوعی را تحت پوشش خود قرار می دهد، یکی از ابزار بسیار مهمی برای کلیسای خانگی و رشد شبانان، رهبران و اعضای کلیسا می باشد.

  معلمین و خادمینی مجربی که با این سازمان همکاری می کنند، آموخته های خود را بصورت رایگان در دسترس ایرانیان و دیگر فارسی زبانان قرار داده اند. کاربران قادر خواهند بود که دروس مورد نیاز را در کامپیوتر خود ذخیره نموده و از آنها جهت انتشار و تعلیم کلیسای تحت شبانی خود نسخه برداری کرده و در اختیار سایر علاقمندان نیز قرار دهند. همچنین ایشان توانایی شنیدن بصورت زنده از تارناما را نیز خواهند داشت.


  دروس ویدیو

  ویدیو و تصویر نیز یکی از ابزار اساسی است که سازمان جوانان مسیحی برای گسترش ملکوت خدا از آن بهره می جوید. برنامه های تعلیمی بصورت زنده از وب سایت قابل مشاهده بوده، دانشجو و کاربر قادر است با واعظ کلام و معلم در ارتباط زنده باشد.

  برنامه تعلیمی نیز بصورت ویدیویی در اختبار کاربران قرار داده شده است و شبانان می توانند دروس مورد نیاز خود را بصورت ویدیویی در جماعت کلیسایی و جلسات کتاب مقدسی خود پخش کرده، پیرامون آن با ایمانداران به گفتگو پردازند. ایمانداران به مسیح قادر هستند این دروس را در کامپیوترهای خود ذخیره کرده، برای مطالعات شخصی خود و یا پخش و انتشار در بین دوستان و آشنایان از آنها استفاده کنند.


  میزگرد

  میزگرد رادیویی که این سازمان تحت عنوان اندیشه و ایمان مسیحی هر ماه تهیه می کند، مجموعه گفتگوها و مباحثی است که معلمین کلام در پیرامون موضوعات مختلف و آموزه های مسیحی بصورت عمیق انجام داده و آنها را در دسترس دانشجویان کلام و علاقمندان می گذارند. در این برنامه ماهانه با حضور الهیاتدانان و صاحب نظران کلام، مسائل مختلفی مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار می گیرد.

  از شما دعوت می کنیم در این خدمت عظیم و موثر با ما شریک گردید. ارائه این خدمات و پروژه هایی که در آینده در طرح اجرایی این سازمان قرار دارند نیازمند سرمایگذاری های زیادی می باشد. شما را تشویق می کنیم که در وعظ انجیل نجات بخش عیسی مسیح و ارائه تعالیم صحیح و راستین کتاب مقدس با ما همراه و هم خدمت باشید. کمک های مالی شما به این سازمان می تواند کارآیی و باروری این خدمت را هر چه بیشتر کرده، جانهای زیادی را برای مسیح صید و کلیساهای بیشتری را در رشد و بنای یاری نماید. در صورت تمایل می توانید کمکهای مالی خود از طریق آنلاین و یا بصورت چک برای این سازمان ارسال نمایید.

   


  Categories در باره ما

  ا...

You are here در باره ما در باره ما